ประวัติโรงเรียน


                       โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สังกัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 7 ถนน แม่สรวย-วาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180 โทรศัพท์ 06-5279-8294 website http://www.thoongprao.ac.th  มีพื้นที่ทั้งหมด  11  ไร่  3  งาน  30  ตารางวา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูง 

                   โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)  เดิมชื่อ โรงเรียนเพ็กกี้ฮิทค็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2513  โดยพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา และมีพระสหายบริจาคเงินร่วมเพื่อก่อสร้างคือ Mrs.Margaret Mellon Hitchcock ชาวสวิตเซอร์แลนด์ จึงให้ตั้งชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่พระสหายว่า “โรงเรียนเพ็กกี้ฮิทค็อก” ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริ สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

                   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเพ็กกี้ฮิทค็อกอย่างเป็นทางการ

                   ปีพุทธศักราช 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)”

                   ปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษาโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการโรงเรียนในพระราชดำริ สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย(สปจ.เชียงราย)

                   ปีพุทธศักราช 2546 ได้โอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2(สพท.ชร.2)

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการเรียนการสอน  3  ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนเป็นเชนเผ่า 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีทั้งหมด 3 ชนเผ่า คือ เผ่ากระเหรี่ยง  เผ่าอาข่า  และเผ่าลาหู่ มีเขตบริการของโรงเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีอยู่  2  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  7  และหมู่ที่  8   บ้านทุ่งพร้าว และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ บ้านห้วยมะซาง       บ้านห้วยขี้เหล็ก  บ้านห้วยปู  บ้านแสนเจริญ