วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน

“มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”