วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์โรงเรียน
เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นคุณธรรมนำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข