พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียน


1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมครูและนักเรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและบูรณาการในการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา