อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

แต่งกายดี วจีไพเราะ บ่มเพาะคุณธรรม


เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง