บุคลากรโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  วิชาเอก   
 1   นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  บริหารการศึกษา  
 2   นางดลนภัส ปัญญาไศย

ครูชำนาญการพิเศษ

เคมีวิทยา   
 3   นางวิลาวัณย์ จอมสว่าง  ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย   
 4 นายศุภพิชฐ์ กันตา

ครูชำนาญการ 

 บริหารการศึกษา  
 5   นางสาวธิดารัตน์ สิงห์คำ  ครู ประถมศึกษา   
 6   นางสาวยุวดี แก้วบุญเรือง  ครู ปฐมวัย   
 7   นางสาวศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ  ครู ปฐมวัย   
 8   นางสาววิภาดา มาลาสี  ครู ปฐมวัย   
9   นางสาวสุขฤดี อุ่นจาย  ครู  ชีววิทยา  
10   นางสาวธิดาพร เครือวงค์   ครู ประถมศึกษา   
11   นางสาวขวัญใจ พรมนอก   ครูผู้ช่วย พลศึกษา   
12   นายฉัตรชัย วิสามารถ  ครูผู้ช่วย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
13   นางสาวอรพิน ภรณ์หทัยกุล  ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ   
 14   นางสาวน้ำผึ้ง เชียงโส ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์   
15   นางสาวกัญญ์สิริ กันทา  ครูผู้ช่วย ภาษาไทย  
16   นางสาวสาวิตรี ตาแก้ว  ครูผู้ช่วย อังกฤษ  
17   นายอัครพล อานีกุ พนักงานราชการ  พลศึกษา   
18   นายณัฐวุฒิ  มังคลาด ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ  
19   นางสาวจามจุรี นายสม  ครูจ้างสอน สังคมศึกษา   
20   นางสาวชลีกร ชาวคำเขต   ครูจ้างสอน  ภาษาอังกฤษ  
 21   นายณรงค์ฤทธิ์ บัวศรี  เจ้าพนักงานธุรการ   วิศวะคอมพิวเตอร์  
 22   นายภาคภูมิ  เนตรนิเวศน์  นักการภารโรง     
 23          
 24