Position: position-12 [ Style: outline]
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0003.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0015.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0022.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0027.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0054.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0068.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0002.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0010.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0070.jpg
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธ…

02-06-2563 Hits:1 ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา ดร.สุทัด  จันทะสินธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้และนางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 1...

Read more

เตรียมความพร้…

02-06-2563 Hits:2 ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

นายวิชาสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้๋ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายสุวิทย์ บั้งเงินและนายเสกสรรค์  สิริวัน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในการตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม สรุปปัญหาและอุปสรรค ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำแนะนำแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

Read more
วารสารโรงเรียน
ข่าวการศึกษา


โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)   ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลวาวี   อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57180 โทรศัพท์  053-160071  website http://www.thoongprao.ac.th

          โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) เป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในศูนย์ประสานงานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  2   โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด   11 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา   ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง เขตภูเขาสูง 

          โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2513  โดยพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ  และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมา  เดิมชื่อว่า   โรงเรียนเพ็คกี้ฮิทค็อก  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน     ต่อมาโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ในปีพุทธศักราช 2523   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)  และในปีการศึกษา 2539  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษาโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการโรงเรียนในพระราชดำริ กระทั่งโอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2   วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

          เขตบริการของโรงเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีอยู่   2   หมู่บ้าน  คือหมู่ที่   7  และหมู่ที่   8    ตำบลวาวี    อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย   และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนอกจากบ้านทุ่งพร้าวแล้วยังมีเขตบริการใกล้เคียงของโรงเรียนอันได้แก่  บ้านห้วยมะซาง   บ้านห้วยขี้เหล็ก บ้านห้วยขี้เหล็กใหม่  ห้วยปู ห้วยไคร้ แสนเจริญ

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดทำการสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น