คำขวัญ

คำขวัญ

มีความรู้   คู่คุณธรรม   น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง