สี/ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

สีชมพู –  น้ำเงิน

สีชมพู      หมายถึง ความรัก ความสามัคคี

สีน้ำเงิน    หมายถึง ความเป็นปึกแผ่น

ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความรัก สามัคคีในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อช่วยในการกล่อมเกลาความประพฤติและจิตใจ ให้เป็นผู้มีและผู้ให้ ทั้งความรู้และคุณธรรม สถานศึกษา ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรักความสามัคคี ร่วมพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

 


ตราสัญลักษณ์โรงเรียน