Position: position-12 [ Style: outline]
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0003.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0015.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0022.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0027.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0054.jpg
  • 262020_๒๐๐๖๐๒_0068.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0002.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0010.jpg
  • 20200528_๒๐๐๖๐๒_0070.jpg
วารสารโรงเรียน (ThoongPrao Information)
ข่าวการศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา ดร.สุทัด  จันทะสินธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้และนางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และมีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้วยไคร้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้