ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน


นตถิ ปญฺญา สมา อาภา
หมายถึง ไม่มีแสงสว่างใด เท่าแสงสว่างแห่งปัญญา