บุคลากรโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  วิชาเอก   
 1   นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ปริญญาโทบริหารการศึกษา

 
 2   นางดลนภัส ปัญญาไศย

ครูชำนาญการพิเศษ

ปริญญาตรี
เคมีวิทยา 
 
 3   นางวิลาวัณย์ จอมสว่าง  ครูชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ภาษาไทย 
 
 4 นายศุภพิชฐ์ กันตา

ครูชำนาญการ 

ปริญญาตรี
สังคมศึกษา


ปริญญาโท 
บริหารการศึกษา

 
 5   นางสาวธิดารัตน์ สิงห์คำ  ครู ปริญญาตรี
ประถมศึกษา 
 
 6   นางสาวยุวดี แก้วบุญเรือง  ครู ปริญญาตรี
ปฐมวัย 
 
 7   นางสาวศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ  ครู ปริญญาตรี
ปฐมวัย 
 
 8   นางสาววิภาดา มาลาสี  ครู ปริญญาตรี
ปฐมวัย 
 
9   นางสาวสุขฤดี อุ่นจาย  ครู ปริญญาตรี 
ชีววิทยา
 
10   นางสาวธิดาพร เครือวงค์   ครู ปริญญาตรี
ประถมศึกษา 
 
11   นางสาวขวัญใจ พรมนอก   ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
พลศึกษา 
 
12   นายฉัตรชัย วิสามารถ  ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
13   นางสาวอรพิน ภรณ์หทัยกุล  ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ 
 
 14   นางสาวน้ำผึ้ง เชียงโส ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์ 
 
15   นางสาวกัญญ์สิริ กันทา  ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
ภาษาไทย
 
16   นางสาวสาวิตรี ตาแก้ว  ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
อังกฤษ
 
17   นายอัครพล อานีกุ พนักงานราชการ  ปริญญาตรี
พลศึกษา 
 
18   นายณัฐวุฒิ  มังคลาด ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
 
19   นางสาวจามจุรี นายสม  ครูจ้างสอน ปริญญาตรี
สังคมศึกษา 
 
20   นางสาวชลีกร ชาวคำเขต   ครูจ้างสอน ปริญญาตรี 
ภาษาอังกฤษ
 
 21   นายณรงค์ฤทธิ์ บัวศรี  เจ้าพนักงานธุรการ  ปริญญาตรี 
วิศวะคอมพิวเตอร์
 
 22   นายศรชัย  จิตต์เกษม เจ้าหน้าที่ USO NET  ปริญญาตรี
เทคโนโลยีการศึกษา 
 
 23           
 24