เป้าประสงค์

เป้าประสงค์


  1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและตามศักยภาพ
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ เคียงคู่วัฒนธรรม
  5. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  6. ครูและนักเรียนอยู่อย่างพอเพียง
  7. บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม