เป้าประสงค์

เป้าประสงค์


1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม