Position: position-12 [ Style: outline]
  • 2472020_๒๐๐๗๒๔_69.jpg
  • DSC_0236.JPG
  • DSC_0279.JPG
  • oba385d1e1ff463a85b9e9dc136005834_22200990_๒๐๐๗๓๐_13.jpg
  • วันภาษาไทย_๒๐๐๗๒๙_286.jpg
วารสารโรงเรียน (ThoongPrao Information)
ข่าวการศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชา สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา ดร.สุทัด  จันทะสินธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้และนางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และมีผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพห้วยไคร้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้

เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน DLTV

นายวิชาสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้๋ฮิทค็อก) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับนายสุวิทย์ บั้งเงินและนายเสกสรรค์  สิริวัน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในการตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อม สรุปปัญหาและอุปสรรค ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำแนะนำแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ ในโครงการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

ศึกษาดูงาน สมศ.รอบ 4 โรงเรียนห้วยไคร้

โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การประเมิน สมศ รอบที่ 4 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิชา สมบุญ และคณะครูทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2